Energieprestatiecertificaat

Wat is een energieprestatiecertificaat of EPC?

Eigenaars die hun woning wensen te verkopen of te verhuren, zijn verplicht om over een energieprestatiecertificaat te beschikken. Het energieprestatiecertificaat of EPC legt op zich geen eisen op, maar informeert de kandidaat-kopers en kandidaat-huurders over het energieverbruik van de woning of het appartement dat zij wensen te kopen of te huren. Het systeem maakt het mogelijk het energieverbruik van verschillende woningen te vergelijken en de te verwachten energiekosten in te schatten.

Hoe wordt een EPC opgesteld?

In hoofdzaak wordt de opmaak van een EPC uitgevoerd in een aantal stappen. Vooreerst worden een aantal specifieke projectgegevens genoteerd. Dan moet het beschermd volume van de woning bepaald worden; vereenvoudigd zijn dit de verwarmde en geïsoleerde delen van de wooneenheid. Vervolgens wordt de bruikbare vloeroppervlakte opgemeten. Verder wordt elk verliesoppervlak (voorgevel, zijgevels, vloeren, daken, …) van het beschermd volume apart beschouwd, inclusief de openingen hierin. De gebruikte materialen en de verschillende afmetingen gaan de U-waarde van alle vlakken bepalen. Aansluitend wordt er gekeken naar de verwarmingsinstallatie en de inrichtingen voor sanitair warm water, alsook de andere technieken zoals ventilatie, zonnepanelen en eventuele koeling.

Kortom, de energiedeskundige gaat dus zelf geen U-waarde berekenen, maar meet alle dimensies van de wooneenheid op en voert vervolgens alle nodige parameters in in de verplichte software-tool. Ten slotte levert de software de energiescore en het bijhorende verslag. 

Door op deze gestandaardiseerde manier te werk te gaan en elke energiedeskundige hiertoe te verplichten, verzekert het VEKA dat de berekende scores reproduceerbaar zijn en is de kans op fouten veel kleiner. In principe zouden twee energiedeskundige, die een EPC maken voor hetzelfde huis, dezelfde score moeten uitkomen.

Een EPC is geldig gedurende tien jaar.

Wie mag een EPC opmaken?

Een EPC moet opgemaakt worden door een erkend energiedeskundige type A. Deze deskundige verbindt zich ertoe om te werken volgens het inspectieprotocol, vastgelegd door de Vlaamse overheid, in het bijzonder het Vlaams Energie- en Klimaat Agentschap (VEKA). Hierbij is het uiterst noodzakelijk dat er een plaatsbezoek wordt uitgevoerd. De energiedeskundige doet bij het maken van de EPC beroep op een aantal zaken:

  • De visuele inspectie van de wooneenheid
  • De regels en aannames van het inspectieprotocol
  • Bewijsstukken aangeleverd door de eigenaar

De energiedeskundige verklaart op eer en geweten dat het afgeleverde energieprestatiecertificaat voldoet aan de door het VEA opgelegde eisen. Een niet-ondertekende EPC is nooit geldig.

Welke bewijsstukken kan u aanleveren en waarom?

Onder een bewijsstuk wordt elk document verstaan waarover u als eigenaar beschikt en dat de aanwezigheid van isolatie, materialen of toestellen in uw woning aantoont. Daarbij is het van cruciaal belang dat de auteur, een datum en een correct adres of kadastraal nummer op het document staan. Indien het document voldoet aan de voorwaarden van het inspectieprotocol, kan de energiedeskundige hiervan gebruik maken en aldus uw energiescore positief beïnvloeden. Enkele voorbeelden van mogelijke bewijsstukken zijn een vroegere EPC of EPB, lastenboeken, subsidieaanvragen, facturen van bouwmaterialen of aannemers, werfverslagen, foto’s,  plannen, technische documentatie, …

De energiedeskundige zal u normaal gezien vóór zijn bezoek een aanstiplijst bezorgen, waarop u kunt invullen welke documenten u allemaal ter beschikking heeft. Deze lijst is een officieel document, dat door beide partijen dient ondertekend te worden.

Aanbevelingen als stimulans tot energiebesparing

Het certificaat bevat ook een reeks aanbevelingen om de woning energiezuiniger te maken. Op die manier krijgt de koper een idee van de te verwachten renovatiekosten als hij de woning energiezuiniger wenst te maken. Huurders hebben uiteraard veel minder mogelijkheden om zelf de woning energiezuiniger te maken, maar de aanbevelingen kunnen voor de verhuurder een stimulans betekenen om energiebesparende investeringen uit te voeren.

Wanneer eigenaars wel degelijk renovaties willen uitvoeren aan hun woning, vormt de verlaging van de energiekosten veruit de belangrijkste reden. Een verhoging van het comfort scoort ook redelijk goed, de verbetering voor het milieu speelt veel minder een rol. Het is dus vooral de eigen portemonnee die eigenaars aanzet om energiezuinige aanpassingen door te voeren.

Heb ik een goede energiescore?

Een goede score is natuurlijk relatief. Ter vergelijking, een gemiddeld kengetal voor een appartement is 295 kWh/m².jaar en voor een eengezinswoning is dit 501 kWh/m².jaar. U kan echter steeds uw score vergeleken met de gemiddelde score in uw regio. Hiervoor kan u terecht op www.energiesparen.be/testuwepc.

Opname in koopakte

Bij de verkoop van een woning dient het energieprestatiecertificaat overgedragen te worden aan de koper. De notaris zal in de koopakte een aantal gegevens van het certificaat overnemen en zal verifiëren of de koper wel degelijk kennis heeft genomen van de inhoud van het certificaat. Hiertoe zal de notaris toegang hebben tot een databank, zodat hij kan verifiëren of voor het verkochte gebouw wel degelijk een certificaat werd opgemaakt.